ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 สชช. 65107001960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,850 30 ก.ย. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.สด. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 78,000 27 ก.ย. 65 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,854 19 ก.ย. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000 14 ก.ย. 65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,200 1 ก.ย. 65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,100 22 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,840 11 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,170 11 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 760 11 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ดพ.ทร.คญ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,850 21 ก.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 5587