ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67049213461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 10 เม.ย. 67 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย พันธุ์ชัยนาท ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67049213339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000 10 เม.ย. 67 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย พันธุ์ชัยนาท ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67049213071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000 10 เม.ย. 67 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย พันธุ์ชัยนาท ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67049212982 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 40,000 10 เม.ย. 67 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย พันธุ์ชัยนาท ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67049212859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 10 เม.ย. 67 จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย พันธุ์ชัยนาท ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 25 มี.ค. 67 จัดซื้อน้ำดื่มถังใส ปริมาตร 18.90 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 25 มี.ค. 67 จ้างเหมาบริการบันทึกฐานข้อมูลแปลง GAP พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 25 มี.ค. 67 จ้างเหมาบริการงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000.00 25 มี.ค. 67 จ้างเหมาบริการประจำสำนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติงควบคุมยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 25 มี.ค. 67 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉาพเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 8667