ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวม.ขอนแก่น 67079073757 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 26 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน ดูแลในระบบโรงเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ด.ทร.สข. 67079411159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,080 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบศัตรูพืชจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.เลย 67079433930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 16 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,712.- 17 ก.ค. 67 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ 1 ระยะทาง 1.1 กม. โดยมีความกว้างด้านละ 1 เมตร ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครพนม 67079420312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,430.00 18 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,950.00 18 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
2567 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400.00 18 ก.ค. 67 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน นข.443 เพชรบุรี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67079304221 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,686.20 15 ก.ค. 67 ซื้อพลาสติกคลุมโรงเรือน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กมพ. 67079378853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,319.70 16 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67079342892 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,718.00 15 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 9217