logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นางสาวอธิญา นุ้ยบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นายสุธรรม ช่างสุวรรณ ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นายณพล ลอยวิรัตน์ เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองแปลง GAP พืช พืชอินทรีย์และบันทึกข้อมูล (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นายเมธี หิรัญวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นายกันต์ธีร์ สิริเวชพันธุ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นายอดิเทพ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นางสาวพิมวดี จู่เซ่ง บริการพนักงานบันทึกข้อมูลและจัดการข้อมูลงานด้านบริการและวิชาการ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นางสาวสุภาวดี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ e-GP (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นางสาววิววลี รักผล บริการรวบรวมข้อมูลการบันทึกผ่านระบบ GFMIS (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563- 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 บาท 26022563 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 27022563 จ้างเหมา นางสาววีรยา สังข์ชัย ทำหน้าที่งานพัสดุ (จ้างต่อเนื่อง) ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 บาท 26022563 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทดลองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8   9       Next