logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวพ.ลำปาง 63067418071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 52,000.00 29052563 จ้างเหมาบริการไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่ 1 จำนวน 16 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ลำปาง 63067414777 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,500.00 29052563 จ้างเหมาบริการไถเตรียมแปลงและดูแลรักษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ช่วงที่ 1 จำนวน 14 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,950.00 14072563 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ กค-4735 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900 14072563 ซื้อแกลบดำ จำนวน 2,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กองการเจ้าหน้าที่ 63077219971 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12490 14072563 รายงานขอซื้อกระดาษพิมพ์ระบบดิจิตอล จำนวน 100 รีม
2563 สวศ. 63077205597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,169 14072563 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63077182512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,920.90 13072563 ซื้อสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.2 63077219310 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,020.00 14072563 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562 ศวพ.นครสวรรค์ 63077226106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,030.00 10072563 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ค 4637 นครสวรรค์
2563 ศวศ.สฎ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500 30062563 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
2563 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,990.00 08072563 วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63077190146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 51,009.04 13072563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1   2   3   4   5       Next