หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ สถานะ เรื่อง
สวพ.2 62017307839 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,700.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อไส้กรองและเกลือบำบัดเครื่องทำน้ำกลั่นหมายเลขครุภัณฑ์๖๖๙๕๘๖๐๑ สวพ.2 ๔/๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 62017307488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,324.48 18012562 ระหว่างดำเนินการ จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕๐๗๐๒ สวพ.๒ ๑/๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 370.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017194535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,243.90 บาท 13122561 จัดทำสัญญา/PO แล้ว จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเบรกและตั้งศูนย์ รถยนต์ บน-๒๔๘๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กมพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,979.00 04122561 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP - - - 3,600.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017304090 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,465.50 28122561 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,800.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017194504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,000.00 28122561 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 62017304348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000.00 18012562 แล้วเสร็จตามสัญญา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท - ๖๗๗๕ พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,820.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.6 ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 10012562 แล้วเสร็จตามสัญญา จ้างเหมาตัดแต่งช่อผลลำไย จำนวน 1 รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง
1...