หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          สวส 61037405669 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,000 23032561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61057291984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,062 21052561 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน ๔ กน๒๑๒๓ กทม. (เฉพาะเจาะจง)
          กมพ 61057301380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,320 05042561 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างผักและผลไม้ (เฉพาะเจาะจง)
          กมพ 61037005282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,910 28022561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(เฉพาะเจาะจง)
          สวศ 61057324641 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,100 21052561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศทส 61057291952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,083 21052561 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวศ.ชม. 61057263938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,918 16052561 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สอพ 61057010972 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,276 10052561 ซื้อดรัม (Drum) จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร.ขก 61057227125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000 15052561 จ้างกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอ้อยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร ขก 61057225689 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 39,900 15052561 จ้างเตรียมเมล็ดพันธุ์/แปลง และปลูกถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวส.จันทบุรี 61057156822 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 10052561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวส จันทบุรี 61057091509 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,760 07052561 จ้างเหมางานในปลงทดลอง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สคว 61057293070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,782 21052561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...