logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวพ.กระบี่ 63047093410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 02042563 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลงานวิจัยโครงการศึกษาระยะปลูกไม้ผลร่วมกับปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.กระบี่ 63047080121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 02042563 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการผลิตผักเหลียงและผักพูมที่ปลูกร่วมกับยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ด.ตพ.มุกดาหาร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 17032563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ด.ตพ.มุกดาหาร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,070 01042563 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 540.00 03042563 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,336.43 03042563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120.00 3042563 จ้างเหมาบริการซ่อมปะยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 350 พังงา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 680.00 03042563 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พังงา 63047074912 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,760.00 30032563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชนิดหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.กาญจนบุรี ไม่ผ่านะบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,670 02042563 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.บุรีรัมย์ 63037479637 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 620,000.00 03042563 ซื้อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563 ศวร.นว 63037556781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,968.00 13032563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1   2   3   4   5       Next