logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900.00 27022563 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110.- 26022563 จ้างเหมาเบิกค่าจัดส่งตัวอย่างพืช
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 24022563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(นางสาวประหยัด ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 350.00 06022563 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง (กค 6100 เพชรบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กมพ. 63027501011 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,971.50 27022563 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,880.00 26022563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 24022563 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (นายนิกร แก่นจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ปัตตานี 63027477448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000.00 26022563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ปัตตานี 63027472976 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,160.00 26022563 จ้างจัดทำเอกสารจัดฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ปัตตานี 63027464322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,300.00 26022563 จ้างจัดทำป้ายฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500.00 24022563 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ (นายอภิสิทธิ์ ประสาทศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550.00 30012563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Previous     1   2   3   4   5   6   7   8       Next