logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900.00 28022563 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 27022563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2563 ศวพ.รือเสาะ 63027291112 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3,865,200 12-02-63 จ้างก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2563 ศวพ.รือเสาะ 63027291112 ประกาศราคากลาง 3,862,374.58 26-02-63 จ้างก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2563 ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 27022563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.จบ. ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 27022563 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127323332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,200 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127326879 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,200 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127327469 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,600 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127328235 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,600 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127330192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,900 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 940.00 25022563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) 35.53 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Previous     1   2   3   4   5   6       Next