ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวบาร์เลย์
พันธุ์ บรบ 3
วันที่รับรอง 17 มกราคม 2531
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
เดิมชื่อข้าวบาร์เลย์พันธุ์ IBON 47 เป็นข้าวบาร์เลย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ใหผลผลิตสูงภายใต้สภาพการจัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสมทั้งในพื้นที่สูง พื้นที่เขตภาคเหนือและพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทนต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลและทนต่อสภาพน้ำขังได้ดีกว่าพันธุ์สะเมิง 1 จึงเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นามากกว่าพันธุ์สะเมิง 1 นอกจากนี้ ข้าวบาร์เลย์พันธุ์ บรบ.3 ยังให้คุณภาพมอลท์ดีกว่าข้าวบาร์เลย์พันธุ์สะเมิง 2 ข้าวบาร์เลย์พันธุ์ บรบ.3 ทนต่อสภาพน้ำขังได้ดี จึงเหมาะสำหรับปลูกในสภาพนาชลประทาน