ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ นครราชสีมาลูกผสม 60-1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมชั่วแรก K9xK1 ซึ่งได้จากการนำพันธุ์แท้ที่ดีของศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา 2 พันธุ์ มาผสมกันคือพันธุ์ โคราช 9 ผสมกับพันธุ์ โคราช 1 ซึ่งทั้ง 2 พันธุ์ เป็นพันธุ์แท้ที่สายเลือดอยู่ตัวแล้ว เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะแบบสายพันธุ์ญี่ปุ่นลำตัวลาย และรังคอดเป็นรูปฝักถั่วลิสง เริ่มทำการผสมพันธุ์คัดเลือกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยการนำตัวเมียของพันธุ์ โคราช 9 ผสมกับพันธุ์ตัวผู้ของ โคราช 1 ซึ่งอยู่ในชั่วที่ 13 จากนั้นทำการคัดเลือกแบบกลุ่ม จำนวน 6 ชั่ว แล้วทำการคัดเลือกแบบเป็นแม่ ได้รูปร่างและลักษณะเป็นพันธุ์แท้สายพันธุ์ญี่ปุ่น ไม่มีการกระจายพันธุ์มีความสม่ำเสมอในการเจริญเติบโตลักษณะของหนอนไหมและรังไหมเป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ
ไหมฟักออกตามธรรมชาติปีละ 2 ครั้ง การเลี้ยงไหม 1 แม่ (400 ตัว) ในพื้นที่ 80x50 เซนติเมตร จะทำการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 วัน นับจากไหมตื่นวัย 5 ให้สังเกตอาการไหมสุกคือ ตัวจะหดสั้น ตัวใสไม่กินใบหม่อน มูลไหมอ่อนให้เก็บตัวไหมสุกเข้าจ่อ (ภาชนะที่ให้ไหมทำรัง) โดยใส่จ่อละประมาณ 200 ตัว หลังจากไหมสุกหมด 5-6 วัน ก็นำรังไหมออกจากจ่อได้
ผลิตเป็นไหมเส้นยืนได้ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเกือบ 2 เท่า มีเส้นใยยาวกว่า 1,000 เมตร ในขณะที่ไหมพื้นเมืองมีความยาวไม่เกิน 350 เมตร และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตรังสดกับพันธุ์ นครราชสีมา 1พันธุ์นครราชสีมา 60-1 ให้ผลผลิตรังสด 505 กรัมต่อแม่ ในขณะที่พันธุ์ นครราชสีมา 1 ให้ผลผลิตรังสด 492กรัมต่อแม่ มีความเหมาะสมในการใช้เป็นแม่และหรือพ่อพันธุ์มีความแข็งแรงสูงกว่า เปอร์เซ็นต์เปลือกรังดีกว่าและน้ำหนักรังสดในการเลี้ยงไหม 1 แม่ ค่อนข้างสูงกว่า พันธุ์ นครราชสีมาลูกผสม 1
สามารถเลี้ยงได้ในทุกฤดูกาลและทุกสภาพท้องที่ที่มีโรงเรือนเหมาะสม
ไม่สามารถเลี้ยงได้ตามแบบสภาพพันธุ์พื้นเมือง