ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ นครราชสีมาลูกผสม 60
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ไหมนครราชสีมาลูกผสม 60 เป็นลูกผสมสามทางชั่วแรก ซึ่งได้จากการผสมระหว่างลูกผสมเชิงเดี่ยวชั่วเเรก K1 กับ K 15 (ซึ่งเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่น-รังสีขาว) กับไหมพันธุ์แท้ KYP (สายพันธุ์จีน-รังสีเหลือง) ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา ได้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตลอดจนทดสอบในภาคเกษตรกรรมและยังครอบคลุมไปถึงการทดสอบคุณภาพเส้นใยและคุณภาพในด้านการทอเป็นผืนผ้าอีกด้วย
ดักแด้มีความสมบูรณ์ 93.7 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพรังไหมปกติ 89.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 1 รัง 1.39 กรัมน้ำหนักเปลือกรัง 27.4 เซนติกรัม เปอร์เซ็นต์การสาว 73 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยที่สาวได้ 13.6 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเส้นใย 997 เมตรต่อรัง ขนาดเส้นใย 1.9 ดีเนียร์ เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง 19.2 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยไหมดิบมีความสะอาด 78.4 เปอร์เซ็นต์ ความเรียบ 90.7 เปอร์เซ็นต์ ความเหนียว 3.9 กรัมต่อดีเนียร์ การยืดตัว 21.7 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยไหมตีเกลียวมีความเหนียว 3.7 กรัมต่อดีเนียร์ มีกาวธรรมชาติที่ห่อหุ้มเยื่อใยไหม 25.0 เปอร์เซ็นต์ เนื้อใยไหม 75.0 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 742 รังต่อกิโลกรัม ไหมนครราชสีมาลูกผสม 60 ได้เปรียบไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1 ในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตรังไหมสีเหลือง เกษตรกรสามารถเลือกจำหน่ายให้โรงงานสาวไหมเส้นยืนหรือทำการสาวรังไหมด้วยตนเอง และจำหน่ายเส้นไหมพุ่งได้เพราะมีสีเหลืองเหมือนพันธุ์พื้นเมือง เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งแสดงถึงลักษณะเด่นของพันธุ์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้า เพราะผลผลิตแปรรูปเป็นได้ทั้งไหมเส้นยืนและเส้นพุ่ง