ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ อินทรี 2
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการวิจัยหาพันธุ์ข้าวสาลีจากการสังเกตพันธุ์ CIMMYT Nursaries พบว่ามีบางต้นที่ไม่เหมือนกับต้นอื่น ๆ ในแถวนำมาปลูกคัดเลือกแถวที่ดี และไม่มีการกระจายตัวเพื่อให้ได้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) ทำการคัดเลือกสายพันธุ์และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2523-2529 พบว่าให้ผลผลิตสูงและร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ทดสอบคุณภาพแป้งพบว่าสามารถทำแป้งอเนกประสงค์ดี
ลำต้นตั้งตรง สูง 72 เซนติเมตร การแตกกอดีพอสมควรลำต้นสีขาวนวลออกเหลืองใบยาวใหญ่สีเขียวปลายใบแหลม มีนวลเคลือบด้านหลังใบและกาบใบ มีเขี้ยวกันแมลงที่มีสีขาว คอรวงแข็งแรงพ้นใบธง มี 48 เมล็ดต่อรวง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน
เมล็ดมีสีเหลืองนวล ให้แป้งชนิดอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับทำคุกกี้ บิสกิต และขนมปัง และทำแบะแซได้ดีด้วย สามารถปรับตัวได้ดีในภาคเหนือและในที่สูง คือสามารถจะขึ้นได้ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานพันธุ์ สะเมิง 1 พันธุ์สะเมิง 2 พันธุ์แพร่ 20 และพันธุ์ฝาง 60 และสามารถปรับตัวทั่วประเทศได้ดีกว่าพันธุ์มาตรฐานทั้งสิ้น ยกเว้นพันธุ์ฝาง 60 ผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 330 กิโลกรัมต่อไร่ และถ้าปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานสะเมิง 1 มีการเข้าทำลายของหนอนกอน้อยกว่าพันธุ์อื่น ๆ
ปลูกในที่ราบภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนที่ราบสูง จึงมีการให้น้ำพอสมควรในช่วงฤดูหนาว ราวต้นเดือนพฤศจิกายน
ไม่ค่อยต้านทานต่อโรคราสนิม