ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ อินทรี 1
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการวิจัยหาพันธุ์ข้าวสาลีจากการสังเกตพันธุ์ CIMMYT Nursaries พบว่ามีบางต้นที่มีลักษณะดีไม่เหมือนต้นอื่นๆในแถว นำมาปลูกคัดเลือกแถวที่ดี และไม่มีการกระจายตัว เพื่อให้ได้เป็นสายพันธุ์บริสุทธึ์ (pure line selection) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไร่สุวรรณ จังหวัดนครราชสีมาและทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2524-2528 พบว่าให้ผลผลิตสูงและได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรทดสอบคุณภาพแป้งพบว่าทำแป้งขนมปังบะหมี่ และโรตีได้
เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ สะเมิง 1 เยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองนวล มีลักษณะแก้มเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ใช้ทำแป้งขนมปังได้ดี ทรงต้นค่อนข้างแผ่ แตกกอดีมาก มีลักษณะเป็นรูปถ้วย ให้รวงโดยเฉลี่ย 290 รวงต่อ 1 ตารางเมตร เมื่อใช้อัตราปลูก 20 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นสูง 72 เซนติเมตร ลำต้นมีสีขาวนวลออกเหลืองใบค่อนข้างตั้งและมีความยาวปานกลางกาบใบมีเขี้ยวกันแมลงที่มีสีขาวอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน
ผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 330 กิโลกรัมต่อไร่ และถ้าปลูกในสภาพที่เหมาะสมให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สะเมิง 1 ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ สามารถปรับตัวได้ดีในท้องถิ่นที่มีสภาพร้อนและแห้งแล้ง ความสามารถในการปรับตัวเฉลี่ยทั่วประเทศพบว่า ดีกว่าพันธุ์ สะเมิง 1 และแพร่ 60 ค่อนข้างต้านทานต่อโรคราสนิมใบ ต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อ Fusarium มีการทำลายของหนอนกอน้อยมากเมื่อเทียบกับพันธุ์ สะเมิง 1
ปลูกในสภาพชลประทานในที่ราบภาคเหนือ และจะให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน