ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียวผิวดำ
พันธุ์ อู่ทอง 2
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2521
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2517 กองพืชไร่ได้รับสายพันธุ์ถั่วเขียวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) ทำการคัดเลือกพันธุ์ในปี พ.ศ.2518 พบว่าสายพันธุ์ 68/71 เป็นพันธุ์ที่มีเมล็ดใหญ่ให้ผลผลิตสูง เปลือกหุ้มเมล็ดสีดำได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพ่อค้าขัาวโพดและพืชพันธุ์ไทย ให้แนะนำเป็นพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจำหน่ายเป็นการค้า
ทรงต้นตั้งเป็นพุ่ม ความสูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่ง 5-6 กิ่ง ต้น ก้านใบ ใบ ฝัก มีขนดกสีน้ำตาลออกดอกเมื่ออายุ 37-43 วัน ดอกสีเหลืองเป็นกระจุกที่ข้อ ฝักมีสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีดำมี 50-55 ฝักต่อต้น ฝักแรกแก่เมื่ออายุประมาณ 70 วัน และเก็บเกี่ยวฝักแก่ทั้งหมดได้ประมาณ 90 วัน ฝักหนึ่งมี 6-8 เมล็ด ผิวของเมล็ดสีดำ ตาเมล็ด (hilum) สีขาว น้ำหนัก 100 เมล็ดประมาณ 5.0 กรัม ขนาดสม่ำเสมอ เป็นที่ต้องการของตลาด
ผลผลิตประมาณ 180 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดโตมีขนาดสม่ำเสมอ จำนวนเมล็ดสีน้ำตาลหรือสีแดง (ตลาดไม่ต้องการ) มีน้อยกว่าพันธุ์พื้นเมือง
ปลายฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหรือฤดูแล้งเดือนมกราคม