ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ สุวรรณ 3
วันที่รับรอง 09 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพด สุวรรณ 3(KS4) ไดัวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ S1 จำนวน 30 สายพันธุ์ ของพันธุ์ สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 8 มาผสมกับสายพันธุ์ S1 จำนวน 20 สายพันธุ์ ของสายพันธุ์ เคซี 1 ปี พ.ศ.2526 และปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ปีพ.ศ.2527-2529 และได้แนะนำให้เกษตรกรปลูกปีพ.ศ.2530
เมล็ดมีสีส้มเหลือง ลักษณะอื่น ๆ ใกล้เคียงกับ สุวรรณ 1 เช่น วันออกไหม ความสูงของต้นและฝัก จำนวนฝักต่อต้นความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยว เป็นต้น
ผลผลิต 1,017 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ สุวรรณ 1 ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ทนทานต่อโรคราน้ำค้างมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สูงและไม่มีข้อจำกัดในแหล่งปลูกข้าวโพดที่ผ่านการทดสอบ