ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สิ่งประดิษฐ์
พันธุ์ เครื่องนวดเมล็ดพืช เกษตร 60-1
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง สิ่งประดิษฐ์
กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ออกแบบปรับปรุงเครื่องนวดถั่วเหลืองให้สามารถนวดเมล็ดพืชอื่น ๆ ได้อีกในเครื่องเดียวกัน เกษตรกรลงทุนซื้อเครื่องเพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้นวดเมล็ดพืชที่ปลูกหมุนเวียนในแต่ละฤดูกาลได้ จึงได้ดำเนินการดัดแปลงเครื่องนวดถั่วเหลือง และทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการนวดถั่วเขียวผิวดำ และข้าวฟ่าง ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้นวดถั่วเขียวผิวดำและข้าวฟ่างได้เป็นอย่างดีโดยดัดแปลง เพียงเล็กน้อย เป็นที่ยอมรับในระดับเกษตรกร
เครื่องนวดเมล็ดพืช เกษตร 60-1 ใช้สำหรับนวดเมล็ดพืชเพื่อทำเมล็ดพันธุ์นวดได้สะอาด เปอร์เซ็นต์การหักต่ำสามารถนวดเมล็ดพืชได้หลายชนิดจากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานปรากฏว่าใช้นวดถั่วเหลืองและถั่วเขียวผิวดำได้เป็นอย่างดี นวดข้าวฟ่างได้ผลเป็นที่นาพอใจ และมีแนวโน้มว่าจะใช้นวดข้าวและถั่วเขียวธรรมดาได้อีกด้วย
ประสิทธิภาพในการทำงานสูง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนวดเมล็ดพืช 1 ถัง ต่ำกว่า 4.90 บาท เครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยมีล้อรับน้ำหนัก และเคลื่อนย้าย 3 ล้อ ใช้คนปฏิบัติงานเพียง 3-5 คนวัสดุที่ใช้ประกอบหาซื้อได้ภายในประเทศทำให้มีราคาถูก คือประมาณ 50,000-55,000 บาท (ราคาในวันที่มีการรับรองสิ่งประดิษฐ์) โรงงานเอกชนได้นำแบบไปสร้างและผลิตจำหน่ายแก่เกษตรกรแล้ว
สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ เพราะนวดได้เมล็ดสะอาด มีการสูญเสียและการแตกหักน้อย ใช้ได้ในแหล่งปลูกถั่วเขียวผิวดำข้าวฟ่างทั่วไปต้องการนวดเมล็ดพืช