ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สิ่งประดิษฐ์
พันธุ์ เครื่องหยอดเมล็ดพืช เกษตร 60-1
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง สิ่งประดิษฐ์
กองเกษตรวิศวกรรมได้พัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชเกษตร 60-1 จากต้นแบบต่างประเทศ เป็นแบบง่าย ๆ ขนาดเล็ก ใช้แรงคนลากโดยนำมาทดลองให้เกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้ปลูกข้าวนาหยอดแทนการปักดำ เพื่อแก้ปัญหาฝนไม่เพียงพอ และให้เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตาก และจังหวัดพะเยาใช้ปลูกถั่วเหลืองเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรยอมรับ และสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เอง
เครื่องหยอดเมล็ดพืชเกษตร 60-1 ตัวเปิดหลุมทำเป็นโลหะกดลงไปในดินแล้วปล่อยเมล็ดลงสู่หลุมมีล้อกลมตามหลังเพื่อบดอัดดินสามารถทำงานได้ในสภาพพื้นที่ที่เตรียมดินไม่ดีหรือมีเศษต้นพืชตกค้างอยู่ในแปลงและใช้งานได้สะดวกในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้หยอดเมล็ดพืชได้หลายชนิด โดยเปลี่ยนขนาดรูหยอดให้เหมาะกับขนาดเมล็ดพืช เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด ฯลฯ เป็นต้นการหยอดหรือปลูกเป็นหลุมครั้งละ 2 แถว สามารถปรับระยะระหว่างแถวได้ในช่วง 20-60 เซนติเมตร โดยมีระยะระหว่างต้นคงที่ 25 เซนติเมตร
ลดต้นทุนการปลูก ทำงานได้เร็วกว่าการใช้แรงคนปลูกประมาณ 6 เท่า (แรงคนทำงานได้ 0.3 ไร่ต่อคนต่อวัน ส่วนเครื่องหยอดทำงานได้ 2 ไร่ต่อคนต่อวัน)เมื่อคิดราคาต้นทุนในการปลูกกับราคาทุนของเครื่อง 2,500 บาท แล้ว (ราคาในวันที่มีการรับรองสิ่งประดิษฐ์) เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกพืชปีละประมาณ 10 ไร่ สามารถซื้อเครื่องหยอดชนิดนี้มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
เหมาะสำหรับการปลูกพืชในสภาพดินแห้งร่วนและมีการไถเตรียมดิน
ในสภาพดินเปียกจะมีการอุดตันของดินที่ช่องปล่อยเมล็ด