ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช สิ่งประดิษฐ์
พันธุ์ เครื่องสีข้าว เกษตร 60-1
วันที่รับรอง 16 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง สิ่งประดิษฐ์
เครื่องสีข้าวเกษตร 60-1 เป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่พัฒนามาจากเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมาจากเกษตรกรจังหวัดระยองสร้างถวาย เครื่องเดิมเป็นแบบลูกหินเดี่ยวต้องสี 2 เที่ยว จึงจะได้ข้าวสารเป็นการไม่สะดวกในการปฏิบัติงานพระองค์จึงทรงรับสั่งให้กองเกษตรวิศวกรรมทำการปรับปรุงเครื่องใหม่ให้สามารถสีครั้งเดียวได้ข้าวสารโดยมีการเพิ่มลูกหินขึ้นอีก 1 ลูกเพื่อทำหน้าที่ขัดข้าวการพัฒนาในระยะต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (International Development Research Centre;IDRC) ออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวมีความสามารถในการสี เกษตรกรให้การยอมรับ เพราะมีการเพิ่มลูกหินขึ้นอีก 1 ลูก
เกษตรกรสามารถทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้เองมีขนาดกะทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ในการติดตั้งราคาเครื่องสีข้าวรวมกับเครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลังขนาด 12 แรงม้า ประมาณ 45,000-50,000 บาท (ราคาในวันที่มีการรับรองสิ่งประดิษฐ์)เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องสีข้าวระดับหมู่บ้านขนาดเล็กได้ปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ดสูงเท่าเทียมกับการสีด้วยเครื่องสีข้าวทั่วไป
สามารถสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารได้โดยไม่ต้องสีครั้งที่ 2 ได้ปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ด มีตะแกรงคัดขนาดข้าวสารการควบคุมหรือปรับแต่งในระหว่างการสีทำได้ง่ายใช้คนปฏิบัติเพียงคนเดียว