ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันสำปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2524 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้ทำการผสมพันธุ์มันสำปะหลังระหว่างพันธุ์ Mcol 1684 กับพันธุ์ ระยอง 1 เพื่ออายุเก็บเกี่ยวสั้น ต้นฝนปลายฝนจำนวน 89 คู่ผสม นำเมล็ดที่ได้ไปเพาะเพื่อปลูกคัดเลือกพันธุ์ได้จำนวน 6,839 ต้น และได้สายพันธุ์ CMR 24-63-43 ซึ่งให้ผลผลิตแป้งสูง
ยอดอ่อนและใบแรกเจริญเติบโตเต็มที่มีสีเขียวปนม่วง ก้านใบสีเขียวปนม่วง ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ใบมีลักษณะแบบใบหอก ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีขาวครีม ความสูงของต้นประมาณ 275 เซนติเมตร แตกกิ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 170 เซนติเมตร กิ่งทำมุมกับลำต้นประมาณ 45-60 องศา อายุเก็บเกี่ยว 8-12 เดือน ขยายพันธุ์ด้วยลำต้นให้ผลผลิตดีในภาคตะวันออก
เก็บเกี่ยวอายุ 8 เดือน ผลผลิตหัวสด ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันเส้น ผลผลิตต่อวันและค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงกว่าพันธุ์ ระยอง 1 24.5, 31.3, 41.9, 24.8 และ 21.8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ โดยมีปริมาณกรดไซยานิค 3 ส่วนในล้าน (ppm) มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้ปานกลางผลผลิตหัวสดเมื่ออายุ 8 เดือน 3,148 กิโลกรัมต่อไร่ (มันแห้ง 1,217 กิโลกรัมต่อไร่) และผลผลิตหัวสด เมื่ออายุ 12 เดือน 4,224 กิโลกรัมต่อไร่(มันแห้ง 1,404 กิโลกรัมต่อไร่)
เก็บเกี่ยวในฤดูฝน เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อมีสีครีมบางครั้งทำให้โรงงานตัดราคา