ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 60-2
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ทำการรวบรวมและศึกษาพันธุ์ถั่วลิสงปี พ.ศ.2522 นำมาปลูกคัดเลือกในฤดูแล้ง และในฤดูฝนได้ 40 พันธุ์ให้ผลผลิตสูง ฝักมีลักษณะสวยดก จำนวนเมล็ดต่อฝักมาก นำเมล็ดของแต่ละพันธุ์ที่คัดไว้มารวมเมล็ด (bulk) นำทั้ง 40 พันธุ์ที่คัดได้ไปเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นโดยมีพันธุ์ไทนาน 9 พันธุ์ สข.38 และพันธุ์ลำปาง เป็นพันธุ์เปรียบเทียบโดยทำการทดสอบที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ทั้ง 2 ฤดู พบว่าพันธุ์ TMV3 หรือ KAC188 ในฤดูแล้งให้ผลผลิตฝักสดสูงกว่าพันธุ์แนะนำทั้ง 3 พันธุ์ในขั้นนี้คัดได้ 17 สายพันธุ์โดยเลือกจากลักษณะของฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก สีของเยื่อหุ้มเมล็ด ผลผลิตและรสชาติ
ใบและลำต้นสีเขียว ทรงต้นเป็นพุ่ม อายุถึงวันออกดอก 27-30 วัน ฝักค่อนข้างยาว และใหญ่ลายฝักเห็นได้ชัดเจนจำนวนฝักต่อต้น 19 ฝัก ๆ ละ 3 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู เมล็ดขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์การกระเทาะ 61.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 100 เมล็ด 40.7 กรัม อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 95-105 วัน มีน้ำมัน 47.12 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 29.14 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตฝักสด 572 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 254 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดฝักและเมล็ดโต จำนวนเมล็ดเฉลี่ยต่อฝัก 3 เมล็ด ลายบนเปลือกฝักสวย ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าถั่วลิสงพันธุ์ สข.38 ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตฝักแห้งสูงกว่าพันธุ์ สข.38 ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ ทนทานต่อโรคโคนเน่าดีกว่าพันธุ์ สข.38
ปลูกฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและฤดูแล้งเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์