ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วลิสง
พันธุ์ ขอนแก่น 60-1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2517 กองพืชไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ Mo-ket จาก SEARCA ประเทศฟิลิปปินส์ มาปลูกไว้ที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ทำการทดลองปี พ.ศ.2517-2521 พบว่า ผลผลิตต่ำกว่าพันธุ์ไทนาน 9 4 เปอร์เซ็นต์ แต่มีขนาดเมล็ดใหญ่กว่า ปี พ.ศ.2522-2523 ทำการทดสอบในไร่กสิกรตามจังหวัดต่าง ๆ แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 5 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเมล็ดใหญ่กว่า และให้ผลผลิตสูง
ลักษณะทรงต้นเป็นทรงพุ่มใบและลำต้นสีเขียว อายุถึงวันออกดอก 27-30 วัน บนเปลือกฝักเห็นลายสวยชัดเจนจำนวนฝักต่อหลุม 20-25 ฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู เมล็ดขนาดใหญ่มีประมาณ 69.20 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 100 เมล็ด 45.92 กรัม อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 95-110 วัน เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 49.86 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 26.97 เปอร์เซ็นต์
ขนาดฝักและเมล็ดโต สวยสม่ำเสมอ ผลผลิตสูงในสถานีเฉลี่ย 335 กิโลกรัมต่อไร่ ในแปลงเกษตรกรเฉลี่ย 274 กิโลกรัมต่อไร่
ปลูกในฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและฤดูแล้งเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคราสนิมและโรคใบจุด