ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ ชัยนาท 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2520 กองพืชไร่ นำเข้าสายพันธุ์ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ จำนวน 30 คู่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (AVRDC) ไต้หวัน หลังจากปลูกทดลองและคัดเลือกที่สถานีทดลองพืชไร่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สายพันธุ์ VC 1178 ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ MG50-1OA(Y) กับ ML-6 ออกดอกเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็วผลผลิตสูงปานกลาง จึงนำไปปลูกคัดเลือกอีก 7 ชั่ว ถึงปี พ.ศ.2524 และนำเข้าเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกรปีพ.ศ.2526-2528
ทรงพุ่มแคบเตี้ย ลำต้นแข็งสีเขียว ตั้งตรงสูงประมาณ 50.5 เซนติเมตร ใบเขียวเข้ม ช่อฝักอยู่เหนือทรงพุ่ม จำนวนฝักต่อตันประมาณ 11-12 ฝัก ฝักละ 9-10 เมล็ด ตาดอกสีขาว อายุถึงวันออกดอกแรก 33 วันน้ำหนัก 100 เมล็ด 6.1 กรัม วันที่ฝักแรกแก่ประมาณ 47 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว ประมาณ 52 วัน มีคาร์โบไฮเดรท 40.5 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 20.6 เปอร์เซ็นต์
ต้นเตี้ยและทรงพุ่มแคบเหมาะสำหรับใช้ในระบบปลูกพืช อายุสั้นกว่าพันธุ์ อู่ทอง 1 ประมาณ 7 วัน ช่อฝักอยู่เหนือทรงพุ่มเด่นชัดดูแลและเก็บเกี่ยวสะดวกให้ผลผลิตสูงกว่าถั่วเขียวพันธุ์ อู่ทอง 1 ในปลายฤดูฝนผลผลิตในสถานี 219 กิโลกรัมต่อไร่ และในไร่เกษตรกร 175 กิโลกรัมต่อไร่
ปลูกต้นฤดูฝนเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
เป็นพันธุ์ทรงพุ่มแคบต้องใช้อัตราปลูกมากกว่าปกติใช้เมล็ดพันธุ์ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ จึงจะได้ผลผลิตดีไม่ต้านทานโรคใบจุด และราแป้ง