ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช งาขาว
พันธุ์ มหาสารคาม 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2523 กองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตรได้รับเมล็ดพันธุ์งา T-85 จากประเทศอินเดีย มาปลูกรวบรวมและศึกษาพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม ได้สายพันธุ์ที่มีอายุถึงวันดอกบาน 28 วัน ซึ่งเร็วกว่าพันธุ์ T-85 เดิม และไม่แตกกิ่ง จึงได้ทำการคัดเลือกไว้ 13 ต้น ปี พ.ศ.2524 นำต้นที่คัดเลือกไว้ 13 ต้น มาปลูกแบบต้นต่อแถว เพื่อศึกษาการกระจายตัวของพันธุ์ คัดแถวที่มีความสม่ำเสมอและมีลักษณะดี ในระหว่าง ปีพ.ศ.2525-2529 ได้นำสายพันธุ์นี้ไปศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ต้นสูงประมาณ 122.00 เซนติเมตร ใบและก้านใบสีเขียวลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่งหรือแตกกิ่ง 1 กิ่งต่อต้นอายุถึงวันออกดอก 28-30 วัน ดอกสีขาว จำนวนฝัก 1 ฝักต่อซอกใบ ลักษณะของฝักมี 4 พู เรียงตัวอยู่ตรงกันข้าม อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 80-85 วัน เมล็ดสีขาว น้ำหนัก 100 เมล็ด 0.29 กรัม มีน้ำมัน 46.33 เปอร์เซ็นต์ Oleic acid 42.90 เปอร์เซ็นต์ และ Linoleic acid 39.24 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 107.47 กิโลกรัมต่อไร่ สีและขนาดเมล็ดตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทรงต้นโปร่ง แตกกิ่งน้อย ผลผลิตใกล้เคียงกับงาขาวพันธุ์พื้นเมืองชัยบาดาลและสูงกว่างาขาวพันธุ์ร้อยเอ็ด 1 ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ ทนทานต่อโรคเน่าดำ
ปลูกต้นฤดูฝนเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ปลายฤดูฝนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
ไม่ต้านทานต่อโรคราแป้งในสภาพอากาศเย็น ไม่ควรปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมในสภาพอากาศแห้ง ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 75 วัน เพื่อป้องกันเมล็ดร่วงหล่นเสียหาย