ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวฟ่าง
พันธุ์ สุพรรณบุรี 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
การคัดเลือกแบบรวงต่อแถวจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ DA 80 กับสายพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดสีแดง SW240 ปีละ 2 ครั้ง ปลายฤดูฝนและฤดูแล้งได้สายพันธุ์ (DA 80xSW240)-1-1-7-4 ซึ่งมีความสม่ำเสมอในแถวดี นำมาปลูกต้นฤดูฝนปี พ.ศ.2527 เป็นแถวที่ 573 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี เมื่อปลูกปลายฤดูฝนจะมีขนาดของรวงและเมล็ดใหญ่กว่าการปลูกฤดูอื่นและสายพันธุ์นี้มีความสม่ำเสมอดี
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ตั้งตรงแข็งแรง สูงประมาณ 150-180 เซนติเมตร ใบสีน้ำตาลอ่อน รวงมีขนาดใหญ่ ค่อนข้างโปร่งเมล็ดสีแดง ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 100 เมล็ด 3.0 กรัม อายุถึงวันดอกบานได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 56 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 95 วันการเจริญเติบโตสม่ำเสมอดี มีโปรตีน 9.5 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.6 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรท 77.6 เปอร์เซ็นต์ แป้ง 76.6 เปอร์เซ็นต์
เป็นพันธุ์ผสมเปิด เมล็ดสีแดง ตรงตามความต้องการของตลาด ผลผลิตเฉลี่ย 647 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรูฐานคือพันธุ์ เฮกการีหนัก อายุสั้นต้นเตี้ย หักล้มน้อย เก็บเกี่ยวง่ายกว่าพันธุ์ เฮกการีหนัก มีแทนนินต่ำ 0.164 เปอร์เซ็นต์ มีความต้านทานต่อโรคราของเมล็ดปานกลาง
ปลูกปลายฤดูฝนปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน