ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ สุพรรณบุรี 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ สุพรรณบุรี 60 ได้มาจากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เหลืองทองนาปรัง C4-63 และ IR 48 ผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีฤดูนาปี 2523 และนาปรัง 2524 คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1-4 ระหว่างฤดูนาปี 2524 และฤดูนาปรัง 2526 ได้สายพันธุ์ดี นำมาปลูกศึกษาพันธุ์ทดลองผลผลิตและการตอบสนองต่อปุ๋ยระหว่างปีพ.ศ.2526-2530
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 120-122 วัน ทรงกอตั้ง แตกแขนงดี ต้นไม่ล้ม ความสูงประมาณ 133 เซนติเมตร จำนวนรวงต่อกอประมาณ 14 รวง มีอมัยโลส 23-27 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกค่อนข้างนุ่มและร่วน
ผลผลิตประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า กข 7 ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าพันธุ์ กข 7 ต้านทานโรคไหม้ดีกว่าพันธุ์ กข 23 คุณภาพเมล็ดดี เมล็ดยาวเรียวสม่ำเสมอดีมาก เมล็ดใสเป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพการหุงต้มรับประทานดีเช่นเดียวกับพันธุ์ กข 23 ตอบสนองต่อปุ๋ยในระดับเศรษฐกิจสูง
ปลูกในพื้นที่นาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เขตเกษตรก้าวหน้า มีการชลประทานดี
ไม่ต้านทานต่อโรคใบจดสีน้ำตาล และกาบใบแห้ง