ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ พิษณุโลก 60-2
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 60-2 ได้จากการผสมซ้อนระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ กข 1 กับพันธุ์ BR51-91-6 และพันธุ์ผสมของสายพันธุ์ SPR6726-134-124 กับพันธุ์ไออาร์34 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปีพ.ศ.2519-2520 ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกปีพ.ศ.2521-2525 ได้สายพันธุ์ SPRLR77034-PSL-17-1-1-1 เปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์และสถานีทดลองข้าว 8 แห่งปีพ.ศ.2525-2529 พบว่าให้ผลผลิตมากกว่า กข 1 และ กข 7
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 130-140 วัน ต้นสูงประมาณ 120-130 เซนติเมตร ให้รวง 13-16 รวงต่อกอ ตอบสนองต่อปุ๋ยถึง 18 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ผลผลิตจากแปลงทดลองได้ 780 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปีจากการทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรภาคกลาง 8-10 แห่งได้ 701 กิโลกรัมต่อไร่ คุณสมบัติทางเคมี เป็นข้าวอมัยโลสสูง 29.6 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง การยึดตัวของเมล็ดข้าวสุก 1.58 เท่า ข้าวที่หุงสุกขึ้นหม้อร่วนแต่ไม่แข็งเท่า กข 1
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ กข 1 กข 7 และ กข 23 คุณภาพได้มาตรฐานทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ได้ ต้านทานโรคกาบใบเน่า และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้โรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปานกลาง
ปลูกในฤดูนาปี ในเขตชลประทานภาคกลาง เนื่องจากปลูกในฤดูนาปรังอายุจะมากกว่า และให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวน้อยกว่า
ไม่ต้านทานโรคกาบใบแห้งและไส้เดือนฝอย