ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ปทุมธานี 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ ปทุมธานี 60 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ ดอกมะลิ 70 กับสายพันธุ์ Chinese345 เมื่อปีพ.ศ.2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 1 และปลูกคัดเลือกในชั่วต่อ ๆ มาได้พันธุ์ SPT'58-37-400 ในเขตภาคกลาง ปี พ.ศ.2518-2529 ทำการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีภาคกลาง 8 แห่ง และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 25 พฤศจิกายน ความสูงประมาณ 159 เซนติเมตร จำนวนรวงต่อกอประมาณ 12 รวง ไม่ต้องการปุ๋ยจำนวนมาก เป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี ปริมาณอมัยโลสสูง 27-32 เปอร์เซ็นต์ ข้าวมีกลิ่นหอมข้าวสุกไม่แฉะง่าย เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ชอบข้าวแฉะ
ผลผลิตเฉลี่ย 517 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่หุงสุกแล้วร่วนแบบเดียวกับข้าวขาวตาแห้ง 17 คุณภาพเมล็ดดี ยาวเรียว เลื่อมมันใสเป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีเป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานโรคกาบใบเน่าโรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติ
ปลูกในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในเขตชลประทานและเขตเกษตรน้ำฝน
ไม่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ๆ เช่น โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากต้นจะล้มง่าย