ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ พิษณุโลก 60-1
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าพันธุ์ พิษณุโลก 60-1 ได้จากข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 60-1 การผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ นางมลเอส-4 ของประเทศไทย และพันธุ์ ไออาร์ 26 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติประเทศฟิลิปปินส์ โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปีพ.ศ.2516-2517 และได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมได้สายพันธุ์ SPR7419-179-4-1 ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพันธุ์และทดสอบความสามารถในการให้ผลผลิตพบว่าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิม
ข้าวไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 140-160 เซนติเมตร ออกดอกประมาณวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน หรือเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม ให้รวง 11-13 รวงต่อต้น ข้าวเปลือกยาว 9.83 มิลลิเมตรหนัก 2.71 กรัมต่อ 100 เมล็ดและ 11.50 กิโลกรัมต่อถังข้าวกล้อง มีสีน้ำตาลอ่อนใสเป็นเลื่อมมันท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี ทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวอมัยโลสต่ำ 17.10 เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยึดตัวของเมล็ดข้าวสุกน้อย ข้าวที่หุงสุกแล้วค่อนข้างเหนียวนุ่ม แต่ร่วนกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เล็กน้อย
ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ คือในสถานีเฉลี่ย 557 กิโลกรัมต่อไร่ ในนาราษฎร์ 550 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพได้มาตรฐาน มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งและโรคใบหยิกได้ดีกว่าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และต้านทานแมลงบั่ว
ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีในเขตนาน้ำฝนภาคกลางที่มีระดับน้ำไม่เกิน 75 เซนติเมตร
ไม่เหมาะที่จะปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรคไหม้และโรคใบสีส้ม