ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ ชุมแพ 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวพันธุ์นี้ได้มาจากการผสมพันธุ์ข้าว ปี พ.ศ.2504-2510 โดยใช้ข้าวพันธุ์ กำผาย 41 เป็นพันธุ์แม่และข้าวพันธุ์ เหลืองทอง 78 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง มีหมายเลขคู่ผสม SPT6118 และได้ทำการศึกษาพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวชุมแพ ปีพ.ศ.2511-2512 และปี พ.ศ.2513-2523 ทำการเปรียบเทียบผลผลิตในสถานี เปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนระหว่างสถานีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 27 ธันวาคม ต้นสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ทรงกอตั้งลำต้นแข็งปานกลางใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขนใบธงหักลง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแห้งหมด รวงยาว แน่นปานกลางระแง้ถี่ คอรวงสั้น ข้าวสีเปลือกฟาง สาแหรกสีน้ำตาล มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียว ยาว 7.63 มิลลิเมตร กว้าง 2.35 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 3.19 กรัม ปริมาณอมิโลส 31.43 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกร่วนแข็ง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
ผลผลิตสูงในที่ลุ่มสภาพนาน้ำฝนและมีเสถียรภาพมากให้ผลผลิต 564 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพเรือนทดลอง ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพนา ที่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ตั้งตัวได้เร็วหลังปักดำ และทนทานต่อการทำลายของปู ทนดินเค็ม ปานกลาง
แนะนำให้ปลูกในนาลุ่มสภาพนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่เหมาะสำหรับที่ดอนไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง