ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอแก้วคิวบา
พันธุ์ ขอนแก่น 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปอแก้วคิวบาพันธุ์ ขอนแก่น 60 ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ไม่มีหนาม ผลผลิตค่อนข้างต่ำคือพันธุ์ 70-4-139 พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแต่มีหนาม คือ Salvador ที่สถานีทดลองพืชไร่โนนสูง เมื่อปี พ.ศ.2519 ได้สายพันธุ์ NS-1942-78-104-5 ให้ผลผลิตสูงลำต้นไม่มีหนามและเจริญเติบโตรวดเร็ว
ลำต้นตั้งตรง สีเขียวปนแดง สูงประมาณ 180-200 เซนติเมตร ไม่มีหนาม เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 1.37 เซนติเมตร ความหนาของเปลือก 0.114 เซนติเมตร ใบสีเขียวมี 7 แฉก ก้านใบสีเขียวปนแดง มีหนามเล็กน้อย ดอกสีเหลืองนวล กลีบดอก 5 กลีบ กระเปาะหนึ่งมีเมล็ดประมาณ 25-30 เมล็ด เมล็ดสีเทาค่อนข้างกลมน้ำหนัก 1,000 เมล็ด 28.5 กรัม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด อายุถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตเส้นใย 120-130 วัน มีเส้นใย 6.62 เปอร์เซ็นต์
อายุสั้น ผลผลิตสูง 310 กิโลกรัมต่อไร่ เส้นใยสีขาวและเหนียว ลำต้นไม่มีหนาม ทำให้การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวง่ายตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในนาก่อนข้าวทนทานต่อโรคโคนเน่า
สามารถปลูกได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม