ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะม่วงหิมพานต์
พันธุ์ ศรีสะเกษ 60-2
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มะม่วงหิมพานต์สายพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 มีชื่อเดิม ศรีสะเกษ 5-10 เป็นต้นพันธุ์ที่ทำการคัดเลือกจากแปลงรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปลูก 75 พันธุ์ ๆ ละ 30 ต้น รวม 2,250 ต้น เมื่อปี พ.ศ.2519 ที่สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปลูก 28 พันธุ์ ๆ ละ 5-6 ต้นรวม 148 ต้นเมื่อปี พ.ศ.2521 และที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ปลูก 29 พันธุ์ ๆ ละ 12 ต้นรวม 348 ต้น สายพันธุ์ดังกล่าวเป็นเมล็ดพันธุ์ 1 ใน 75 พันธุ์ ที่ปลูกรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทรงพุ่มโปร่งรูปครึ่งวงกลมใบรูปไข่ด้านบนสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวอ่อนช่อดอกยาว 11.3 เซนติเมตร ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว 100-110 วัน ผลแท้หรือเมล็ด(nut) มีสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 น้ำหนักเฉลี่ย 7 กรัมต่อเมล็ด ผลผลิตรวม 8 ปี 75.4 กิโลกรัมต่อต้น ผลปลอม (apple) รูปร่างป้อม-รี สีแดงเข้มยาว 4.4-5.8 เซนติเมตร สีชมพูปนเหลืองยาว 4.6-5.3 เซนติเมตร เนื้อมีรสหวาน
ผลผลิตสูง น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 7.20 กรัม เมล็ดดีมี 75 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในเกรด 3 ของมาตรฐานตลาด โลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคอื่น ๆ ที่มีความชื้นพอเพียงในช่วงออกดอกและติดผล
ในช่วงแล้งอาจมีการเข้าทำลายช่อดอกของมวนยุง และเพลี้ยไฟ