ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ กข 8
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2521
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 8 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองกับพันธุ์ IR 262 ในปี พ.ศ.2509 นำข้าวลูกผสมชั่วที่หนึ่งผสมกับพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองอีกครั้งในปี พ.ศ.2510 โดยทำการผสมพันธุ์และคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและทำการเปรียบเทียบผลผลิตครั้งแรก ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่นได้พันธุ์ KKN6721-5-7-4
ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 23 พฤศจิกายน ต้นข้าวสูงประมาณ 150 เซนติเมตร รวงอยู่เหนือใบคอรวงโผล่ประมาณ 1-2 นิ้ว ใบธงตั้งระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.1 มิลลิเมตร กว้าง 2.5 มิลลิเมตร และหนา 1.9 มิลลิเมตร
ผลผลิต 585 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ ข้าวเหนียวสันป่าตองประมาณ 9-12 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพที่มีน้ำและ 35-39 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพที่แห้งแล้ง มีความทนแล้งดีกว่าพันธุ์ ข้าวเหนียวสันป่าตอง คุณภาพในการหุงต้มและรับประทานดีเหมือนพันธุ์ ข้าวเหนียวสันป่าตอง ลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และแมลงบั่ว