ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มะม่วงหิมพานต์
พันธุ์ ศรีสะเกษ 60-1
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 เป็นต้นพันธุ์ที่ทำการคัดเลือกมาจากแปลงรวบรวมพันธุ์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปลูก 75 พันธุ์ ๆ ละ 30 ต้น รวม 2,250 ต้น เมื่อปี พ.ศ.2519 ที่สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปลูก 28 พันธุ์ ๆ ละ 5-6 ต้น รวม 148 ต้น เมื่อปี พ.ศ.2521 และที่สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์ ปลูก 29 พันธุ์ ๆ ละ 12 ต้น รวม 348 ต้น สายพันธุ์ดังกล่าวเป็นเมล็ดพันธุ์ 1 ใน 75 พันธุ์ ที่ปลูกรวบรวมที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ลำต้นมีทรงพุ่มโปร่ง เป็นรูปครึ่งวงกลมใบเป็นรูปไข่ ใบด้านบนสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวอ่อนช่อดอกยาว 23.5 เซนติเมตร ผลแท้หรือเมล็ด (nut) มีสีเทาน้ำหนักเฉลี่ย 6.3 กรัมต่อเมล็ด ผลปลอม (apple) มีรูปร่างป้อม-รี สีแดงเข้มยาว 4.4-5.8 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 51.3 กรัมต่อผล ผลผลิตรวม 8 ปี 98 กิโลกรัมต่อต้น เนื้อมีรสหวาน
ออกดอกก่อนพันธุ์อื่นให้ผลผลิตสูง น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 6.29 กรัม เมล็ดดีมี 89 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในเกรด 3 ของมาตราฐานโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคอื่น ๆ ที่มีความชื้นพอเพียงในช่วงออกดอก และติดผล
ช่วงฤดูแล้งอาจมีการเข้าทำลายช่อดอกของมวนยุงและเพลี้ยไฟ