ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ อาร์ 258
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเหนียวอาร์ 258 คัดเลือกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ชื่อดอกสามเดือน และให้เลขประจำพันธุ์เป็น อาร์ 258 โดยศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ สถานีพัฒนาที่ดินห้างฉัตรจังหวัดลำปาง คณะทำงานโครงการข้าวไร่ที่สูงสถาบันวิจัยข้าว ได้นำมาปลูกและศึกษาทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2525-2529
ข้าวไร่ ทรงกอค่อนข้างแน่น แตกกอปานกลาง ความสูงของต้นเฉลี่ย 127 เซนติเมตร ค่อนข้างแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ข้อและกาบใบมีสีเขียว ใบและใบธงค่อนข้างกว้าง และยาวปานกลาง ใบค่อนข้างตั้งตรง มีขนเล็กน้อยใบธงตกเมื่อรวงแก่ รวงยาวปานกลางระแง้ถี่ คอรวงสั้นโผล่พ้นใบธงพอดีมี 125 รวงต่อ 1 ตารางเมตร เมล็ดมีสีฟางร่วงง่าย มีขนบนเปลือกเมล็ดมากเป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.14 มิลลิเมตร กว้าง 3.33 มิลลิเมตร หนา 2.15 มิลลิเมตร รูปร่างค่อนข้างป้อม มีสีขาว ข้าวเปลือก 100 เมล็ด หนัก 3.42 กรัม แปังสุกในอุณหภูมิต่ำข้าวสุกมีกลิ่นหอมเล็กน้อยมีความนุ่มน้อยกว่าพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง
อายุสั้นทนแล้งดีกว่าซิวแม่จันเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรให้ผลผลิต 252 กิโลกรัมต่อไร่ อายุประมาณ 106-134 วัน มีความต้านทานปานกลางต่อโรคไหม้
ปลูกในสภาพพื้นที่ดอน ค่อนข้างแห้งแล้งฝนหมดเร็วในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมล็ดร่วงง่าย ไม่ควรปล่อยให้แก่จัดไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้มโรคใบหงิกโรคเขียวเตี้ยโรคหูด แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล