ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเหนียว
พันธุ์ ขาวโป่งไคร้
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถานีทดลองข้าวสันป่าตองทำการรวบรวมพันธุ์มาจาก บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2523 และนำมาศึกษาที่โครงการไร่นาสาธิตแม่เหียะ ปี พ.ศ.2524-2525 ได้ทำการทดสอบผลผลิตบนที่สูงระดับต่าง ๆ และนำมาทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ที่สูงระหว่างสถานีตั้งแต่ปี พ.ศ.2526
ทรงกอค่อนข้างแน่น แตกกอปานกลาง ลำต้นตรงค่อนข้างแข็ง ไม่ล้มง่าย ลำต้นและข้อสีเขียว ใบและกาบใบสีเขียว ใบยาวเรียว มีขนเล็กน้อย ใบธงค่อนข้างกว้าง รวงยาวมี 143 รวงต่อตารางเมตร เมล็ดร่วงปานกลาง เมล็ดแก่สีน้ำตาลอ่อนไม่มีหาง ไม่มีขน เมล็ดข้าวกล้องสีขาว ยาว 8.34 มิลลิเมตร กว้าง 3.05 มิลลิเมตร หนา 2.11 มิลลิเมตร รูปร่างป้อมใหญ่ น้ำหนัก 100 เมล็ด 4.62 กรัม ข้าวเปลือก 1 ถัง หนัก 11.52 กิโลกรัม ข้าวสุกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย นุ่มน้อยกว่าข้าวซิวแม่จัน
ผลผลิต 248 กิโลกรัมต่อไร่ นวดง่าย ออกรวง 17-22 กันยายน ในระดับความสูง 800-1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเล ข้าวสุกค่อนข้างแข็งมีกลิ่นหอมเล็กน้อย มีความต้านทานต่อโรคไหม้สูง มีความต้านทานปานกลางต่อโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 800-1,250 เมตร
ไม่ต้านทานต่อโรคใบสีส้มโรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย แมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล