ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวสาลี
พันธุ์ แพร่ 60
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวสาลีแพร่ 60 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ S308 และพันธุ์ BAIJO 66 ซึ่งพันธุ์ BAIJO 66 มาจากการผสม 3 ทางของพันธุ์ Sonora 64//Tezanos Pintos Precoz/Nainari 60 โดยมหาวิทยาลัย Pantnagar ประเทศอินเดีย และนำมาปลูกโดยศูนย์วิจัยการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ในปีพ.ศ.2523-2524 ทาการศึกษาพันธุ์และทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตทั้งในสภาพนาและสภาพไร่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบอัตราปุ๋ยและทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวขัาวสาลี ถึงปี พ.ศ.2528-2529
ลำต้นสีเขียว ตั้งตรง สูง 85 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 97 วัน ให้รวง 203 รวงต่อตารางเมตร ใบค่อนข้างเรียว แผ่นใบกว้างปานกลาง สีเขียวเข้ม ก้านรวงตรง เมล็ดเป็นรูปไข่สีเหลืองนวล มี 28 เมล็ดต่อรวงน้ำหนัก 100 เมล็ด 4.2 กรัม มีโปรตีนในเมล็ด 10-11 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ มีความต้านทานต่อโรคราสนิมปานกลาง เมล็ดขนาดใหญ่กว่า พันธุ์สะเมิง 1 และพันธุ์สะเมิง 2 เยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองนวล แป้งใช้ประโยชน์เอนกประสงค์ แต่ที่เหมาะสมคือทำคุกกี้ปาท่องโก๋ และโรตี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับใช้ปลูกร่วมกับระบบข้าวข้าวสาลีหลังข้าวนาปีและพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ