ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ หันตรา 60
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวเจ้าหันตรา 60 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ดี ขาวนางเนย 11 ของประเทศไทยและข้าวนาสวนพันธุ์ดี ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปีพ.ศ.2515 ปลูกคัดเลือกถึง ปี พ.ศ.2520 ทดสอบลักษณะสำคัญอื่น ๆ ได้ข้าวสายพันธุ์ SPR7270-18
ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุหนักปานกลาง เก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 20-25 ธันวาคม ทรงต้นสูงปานกลางทรงกอแน่น ความสูงประมาณ 155 เซนติเมตร เมื่อปลูกในสภาพน้ำลึกมีความสามารถในการยึดปล้องได้ปานกลาง ตัวใบแคบค่อนข้างยาว สีเขียวเข้ม มุมใบค่อนข้างแคบ กาบใบสีเขียวอ่อน แตกกอปานกลาง ใบธงตั้งตรง ลักษณะรวงโต ยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว จำนวนเมล็ดต่อรวงประมาณ 140 เมล็ด ฟางค่อนข้างแข็งมักไม่ล้มเมื่อปลูกในสภาพน้ำตื้น
ผลผลิตประมาณ 425 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพเมล็ดดีกว่าพันธุ์ กข 19 มีปริมาณท้องไข่น้อย เพียง 1.81 มีความสามารถในการทนแล้งได้ดี ต้านทานโรคไหม้ มีปริมาณอมัยโลสต่ำกว่าพันธุ์ กข 19 และคุณภาพข้าวสุกนุ่มกว่า
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีระดับน้ำลึกสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีอัตราการเพิ่มระดับน้ำเป็นไปอย่างช้า ๆ ประมาณ 1-5 เซนติเมตรต่อวัน
ถ้าปลูกในสภาพน้ำลึกในขณะที่ระดับน้ำในนาลดลงต้นข้าวจะล้มไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคขอบใบแห้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว