ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช มันฝรั่ง
พันธุ์ ฝาง 60
วันที่รับรอง 20 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
สถาบันวิจัยพืชสวนร่วมกับศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศ (The International Potato Center : CIP) ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศที่ปลูกมันฝรั่งในเขตร้อนได้ส่งพันธุ์มันฝรั่งมาให้สถาบันวิจัยพืชสวนทดสอบเป็นประจำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยทำการทดสอบพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชสวนฝางและในไร่กสิกรที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการทดสอบในช่วงฤดูปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบันพบว่ามันฝรั่งพันธุ์ 720088 สามารถปรับตัวได้ดีให้ผลผลิตสูงคงที่สม่ำเสมอ
หัวกลม ผิวสีเหลือง มีตาตื้นและตาที่เริ่มงอกมีสีม่วง เนื้อสีขาวครีม ลำต้นตั้งเป็นพุ่ม สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบค่อนข้างเล็ก เป็นทรงพุ่มคลุมดินแน่นปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วันมีเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้ง 21 เปอร์เซ็นต์ ระยะฟักตัวนาน
ผลผลิตสูง เฉลี่ยในแปลงทดสอบพันธุ์ 4.91 ตันต่อไร่ ระยะพักตัวนานจึงเก็บรักษาได้นานต้านทานต่อโรคใบใหม้ และใบม้วน
พันธุ์นี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพปลูกในประเทศไทยได้ดีให้ผลผลิตสูงและคงที่สม่ำเสมอ
ไม่ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt) และไส้เดือนฝอยรากปม มีปริมาณน้ำตาลในหัวสูงไม่เหมาะสมสำหรับการแปรรูป