ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 15
วันที่รับรอง 28 มกราคม 2521
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวพันธุ์ กข 15 ได้จากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ไปอาบรังสีแกมม่าที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2508 นำเมล็ดอาบรังสีไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สายพันธุ์ KDML 105'65G1U-45
ข้าวไวต่อช่วงแสงเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายน ลำต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะต้นและฟางอ่อนเหมือนพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ต้นเตี้ยกว่า สูงประมาณ 130 เซนติเมตร ใบสีเขียวอ่อนใบธงทำมุมกว้างกับรวง รวงอยู่เหนือใบ ชูรวงเหมือนพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.5 กว้าง 2.1 มิลลิเมตร และหนา 1.7 มิลลิเมตร
ผลผลิต 560 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 4-6 เปอร์เซ็นต์ มีความทนแล้งดี โดยเฉพาะในท้องที่ที่มีความแห้งแล้ง มีความต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล คุณภาพในการหุงต้มมีกลิ่นหอมและรับประทานดี เช่นเดียวกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปลูกฤดูนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในท้องที่ที่มีความแห้งแล้ง
ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย ไม่เหมาะกับนาลุ่มซึ่งระบายน้ำไม่ได้เพราะข้าวจะสุกในระยะที่น้ำยังขังอยู่ในนาทำให้เก็บเกี่ยวลำบากไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งโรคไหม้ แมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนกอน้ำหนักเมล็ดค่อนข้างเบา