ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ไหม
พันธุ์ นครราชสีมาลูกผสม 1
วันที่รับรอง 29 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1 เป็นไหมลูกผสมระหว่างโคราช 1 กับ โคราช 8 ได้ทำการเลี้ยงเปรียบเทียบพันธุ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ในปี พ.ศ.2520 ทำการทดสอบพันธุ์พบว่าเป็นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถให้ผลผลิตรังไหมที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การนำออกเผยแพร่ให้เกษตรกร
หนอนไหมเจริญเติบโตสม่ำเสมอไข่ไหมฟักออกปีละ 2 ครั้ง มีการเข้าทำรังของหนอนไหม 99.5 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเกี่ยวนับจากเริ่มเลี้ยง 25-30 วัน จำนวนรังไหมต่อ 1 กิโลกรัม ประมาณ 730 รัง ผลผลิตรังไหมต่อกล่อง 20-30 กิโลกรัม เส้นใยยาว 1,290 เมตร
ผลผลิตรังไหมสูงกว่า 20 กิโลกรัมต่อกล่อง รังไหมสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไหมเส้นยืนได้เป็นอย่างดี ดักแด้ไหมที่เหลือสามารถใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่นเป็นอาหารสัตว์ส่วนประกอบยาจีนแผนโบราณ ฯลฯ
พื้นที่การเลี้ยงไหมในระยะโตเต็มที่ 1,500 - 1,600 ตารางเมตร
เส้นใยเป็นสีขาวในการทำไหมเส้นพุ่ง ยังไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดมากนัก ไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคที่เกิดกับไหมแทบทุกชนิด ทางปฏิบัติจึงเน้นการป้องกันเป็นหลัก ศัตูรสำคัญได้แก่ แมลงวันก้นขน มดหลายชนิด รวมทั้งสัตว์อื่น ๆ เช่น หนู จิ้งจก และตุ๊กแก เป็นต้น