ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช อ้อย
พันธุ์ อู่ทอง 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ F 172 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ในปี พ.ศ.2521 ทำการคัดเลือก เปรียบเทียบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทและที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีและทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรถึงปีพ.ศ.2529 ได้อ้อยที่มีลักษณะการเจริญเติบโตดีทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอปริมาณน้ำตาลสูง
ใบสีเขียวขนาดใหญ่ปานกลาง ทรงใบตั้งโค้งกลางใบ ปลายเรียว กาบใบสีม่วงมีขนกาบใบเล็กน้อย คอใบสีเขียว ทรงกอตั้งตรง ปล้องมีขนาดใหญ่ ตาเมล็ดเป็นรูป 5 เหลี่ยม ร่องเหนือตาค่อนข้างตื้น จำนวนลำ 6-7 ลำต่อกอ ความสูงของต้น 2.50-3.50 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
ปริมาณน้ำตาล 13.50 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความหวาน 11-12 บริกซ์ ผลผลิตน้ำตาลต่อไร่สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทนต่อการหักล้มมีการแตกกอดีสม่ำเสมอ การไว้ตอดี ผลผลิต 25.20 ตันต่อไร่ ทนทานต่อโรคแส้ดำเท่าเทียมกับพันธุ์มาตรฐานและหนอนกอเข้าทำลายได้เพียง 4.50 เปอร์เซ็นต์
ปลูกในเขตปลูกอ้อยทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะปลูกในเขตภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐม จะให้ผลผลิตสูง