ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ สุโขทัย 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปีพ.ศ.2518 ได้นำเมล็ดสายพันธุ์ลูกผสมถั่วเหลืองชั่วต้น ๆจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซียไต้หวัน จำนวน 749 สายพันธุ์ จาก 71 คู่ผสม ไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ ถึงชั่วที่ 6 และคัดเลือกไว้ 81 สายพันธุ์ได้สายพันธุ์ 30229-12 ต่อมาตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์ใหม่ว่า 16-4 ปี พ.ศ.2519-2526 ทำการเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองและไร่เกษตรกรพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเกษตรกรนำไปปลูกเรียกชื่อใหม่ว่า “พันธุ์ผักบุ้ง”
ลำต้นสีม่วง ใบสีเขียวอ่อน แคบยาวคล้ายใบผักบุ้ง ดอกสีม่วง ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 30 วันเก็บเกี่ยวอายุ 90 วัน เมล็ดกลมโตสีเหลือง ผิวมันน้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 17.2 กรัม
ต้นตั้งตรง ไม่ล้ม ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูฝนภาคกลางตอนบน 343 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ สจ.4 และ สจ.5 ร้อยละ 14.7 และ 18.3 ตามลำดับ เฉลี่ยทั่วประเทศในฤดูฝนผลผลิต 293 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดกลมและขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ สจ.4 และ สจ.5 ต้านทานโรคใบจุดนูนและโรคใบด่างได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 และสจ.5
ควรปลูกในฤดูฝนบริเวณภาคกลางตอนบนจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสุโขทัย หรือภาคเหนือ ตอนล่าง
เป็นโรคเมล็ดสีม่วงประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าพันธุ์อื่นไม่เหมาะสำหรับปลูกในฤดูแล้ง