ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ นครสวรรค์ 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
นำเข้าพันธุ์ถั่วเหลืองจากประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ.2523 กองพืชไร่ให้ชื่อว่า “โอซีบี” สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้นำมาทดสอบผลผลิตร่วมกับพันธุ์อื่นๆ และปีพ.ศ.2525 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ นำไปศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ในหลาย ๆ ท้องที่ พบว่าพันธุ์นี้เหมาะสำหรับปลูกในเขตภาคกลางและ ภาคเหนือตอนล่าง
ทรงต้นเตี้ย อายุสั้น มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 77 วัน ซึ่งสั้นกว่าพันธุ์ สจ.5 15 วัน ใบค่อนข้างใหญ่ปลายใบแหลม ก้านใบสั้น ดอกสีม่วง ออกดอกเมื่ออายุ 25-30 วัน เมล็ดสีเหลืองนวล ตาเมล็ดสีเหลืองอ่อนฝักแห้งเมื่อแก่จัดมีสีเหลืองทอง ฝักแตกง่ายมี 2-3 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 18-19 กรัม
ขนาดฝักใหญ่ คุณภาพเมล็ดดี เมล็ดโต มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันในเมล็ดสูงประมาณ 21.3 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ต้องการของตลาด ผลผลิตโดยเฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สจ.5 11 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งผลผลิตต่อวันต่อไร่สูงมากกว่าพันธุ์สจ.5 37 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกในระบบปลูกพืชได้ดีโดยเฉพาะในเขตเกษตรน้ำฝน (ระยะปลูกที่แนะนำ 50x20 เซนติเมตร)
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนภาคกลางปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน
ไม่ควรปลูกมากกว่าจำนวน 4 ต้นต่อหลุม จะทำให้ต้นล้มง่าย หลีกเลี่ยงในแหล่งปลูกที่มีโรคราสนิมโรคราน้ำค้าง และโรคแอนแทรกโนสระบาด และปลูกในที่ ๆ ดินมีการระเหยน้ำดี