ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ กำแพงแสน 2
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 มาจากสายพันธุ์ VC 2778 A จากประเทศไต้หวันนำมาทดสอบครั้งแรกที่ประเทศไทย ปี พ.ศ.2525 เป็นพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เช่นเดียวกับพันธุ์กำแพงแสน 1
ทรงต้นเตี้ยพุ่มใบเล็กกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ทำให้การล้มน้อยกว่า ฝักชูขึ้นเหนือใบเก็บเกี่ยวได้ง่าย
ผลผลิตเฉลี่ย 193.9 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวสั้นน้ำหนักเมล็ดและองค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดมีค่าใกล้เคียงกับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 ให้น้ำหนักถั่วงอกมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 สามารถต้านทานโรคราแป้ง และใบจุดได้ดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1
ปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทยทั้งต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง