ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเขียว
พันธุ์ กำแพงแสน 1
วันที่รับรอง 11 มกราคม 2529
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 มาจากสายพันธุ์ VC 1973 A ได้มาจากประเทศไต้หวันนำเข้ามาทดสอบในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2525 ได้ทำการปลูกคัดเลือกแบบหมู่ เพื่อคัดต้นที่มีลักษณะดีเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพื่อร่วมกันทำงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวที่มีลักษณะดี
ทรงต้นเตี้ยพุ่มใบเล็กกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ทำให้การหักล้มน้อยกว่า ฝักชูขึ้นเหนือใบ เก็บเกี่ยวได้ง่าย
ผลผลิตโดยเฉลี่ย 201.6 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ร้อยละ 37 น้ำหนักเมล็ดและองค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดมีค่าใกล้เคียงกับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 ให้น้ำหนักถั่วงอกมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 สามารถต้านทานโรคราแป้ง และใบจุดได้ดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1
ปลูกได้ทุกภาคและปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง