ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PR 255
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ยางพาราพันธุ์ PR 255 เป็นพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ Tjir 1 กับ PR 107
ลักษณะทรงฉัตรเป็นรูปร่มทรงพุ่มเป็นทรงกลมใหญ่ใบสีเขียว มีความมันเมล็ดมีขนาดใหญ่หนาลำต้นมีการเจริญเติบโตดีและในช่วงอายุที่มีการกรีดยางมีการเจริญเติบโตปานกลางเปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนาระยะปลูกระหว่างต้นชิดต้องมากกว่า 3 เมตร กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 323 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางได้ดี ต้านทานโรคใบจุดคอลเลทโททริกัม โรคเส้นดำโรคราสีชมพู และโรคใบร่วงไฟทอบโทราปานกลาง ต้านทานลมได้ดีพอสมควร
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 เหมาะสมปานกลางในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้นไม่ควรปลูกในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 16 องศา
การกรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้ ทำให้เกิดความเสียหายกับเปลือกงอกใหม่ค่อนข้างรุนแรง ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดออยเดียม