ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PB 235
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ยางพาราพันธุ์ PB 235 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ PB 5/5 กับ PB S/78 ได้มาจากประเทศ มาเลเซีย
ลักษณะทรงฉัตรเป็นรูปร่มขนาดใหญ่ ลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงกลมขนาดเล็ก ใบสีเขียวอมเหลืองเป็นมัน แตกกิ่งไม่สมดุล ลำต้นเจริญเติบโตดีมากในระยะก่อนเปิดกรีด และเจริญเติบโตปานกลางในระหว่างกรีดเปลือกหนาปานกลาง เปลือกงอกใหม่ค่อนข้างบาง ระยะปลูกระหว่างต้นมากกว่า 3 เมตร มีต้นเปลือกแห้งจำนวนปานกลาง ต้านทานลมปานกลาง กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
ผลผลิตเฉลี่ย 376 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอบโทรา ใบจุด คอลเลทโททรีกัม และราสีชมพูปานกลาง ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางปานกลาง
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่มีหน้าดินตึ้น และพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดิน สูง
อ่อนแอต่อโรคใบจุดออยเดียม