ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PB 255
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ยางพาราพันธุ์ PB 255 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ PB 5/51 กับพันธุ์ PB 32/36
ลักษณะทรงฉัตรเป็นทรงกรวย ทรงพุ่มกลมขนาดปานกลาง กิ่งหลักมี 1-3 กิ่ง ลำต้นเจริญเติบโตได้ดีในระยะแรกก่อนเปิดกรีด แตกกิ่งไม่สมดุล ใบสีเขียวอ่อนไม่เป็นมัน และในช่วงอายุที่มีการกรีด มีการเจริญเติบโตปานกลาง/เปลือกเดิมหนา เปลือกงอกใหม่ค่อนข้างหนาระยะปลูกระหว่างต้นน้อยกว่า 3 เมตร พอปลูกได้กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวันน้ำยางสีเหลือง
ผลผลิตเฉลี่ย 361 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้านทานโรคราแปัง และโรคเส้นดำปานกลาง ต้านทานลมได้ดีตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางปานกลาง
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงพื้นดินลาดชันและพื้นที่หน้าดินตื้น
ไม่ต้านทานต่อโรคเปลือกแห้ง โรคราสีชมพู และโรคใบจุดนูน