ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวเจ้า
พันธุ์ กข 13
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2521
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวพันธุ์ กข 13 ไดัจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ นางพญา 132 กับข้าวพันธุ์ผักเสี้ยน 39 ทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ในปี พ.ศ.2507 นำเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวควนกุฏ ได้สายพันธุ์ BKN6402-352 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าต้นสูงให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกอยู่ในภาคใต้ทั่วไปมีคุณภาพในการหุงต้มและรับประทานดี
ข้าวไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 26 มกราคม สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ลำต้น สีเขียวตั้งตรง ใบสีเขียว ใบธงดก รวงอยู่เหนือใบ ระแง้ถี่ คอรวงยาว มีจำนวนเมล็ดต่อรวงมาก ลักษณะเมล็ดบิดค่อนข้างสั้น เมล็ดข้าวกล้องยาว 6.9 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวเปลือกมีสีเหลืองเข้ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ คุณภาพการหุงต้มได้ข้าวสุกค่อนข้างแข็ง
ผลผลิตประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นางพญา 132 ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ มีความต้านทานโรคไหม้ได้ดี
เหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ระดับน้ำลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง