ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ RRIM 600
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ GJIR 1 กับพันธุ์ PB 86 โดยนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
ลำต้นเจริญเติบโตในช่วงก่อนเปิดกรีดและระหว่างเปิดกรีดได้ดีเปลือกค่อนข้างบาง กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวันไม่เหมาะกับระยะปลูกระหว่างต้นน้อยกว่า 3 เมตร
ต้านทานลมได้ดีมีต้นเปลือกแห้งน้อยต้านทานต่อโรคใบจุดปานกลางตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยาง
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 สามารถปลูกได้กับพื้นที่ลาดชันมากกว่า 1 6 องศา ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น เพราะจะเอนและล้มถอนราก
การเปิดกรีดเป็นแผลถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่จะเสียหายค่อนข้างรุนแรง ไม่ต้านทานโรคราสีชมพูโรคเส้นดำ และโรคใบร่วง