ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PB 217
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ยางพาราพันธุ์ PB217 เป็นพันธุ์นำเข้าจากประเทศมาเลเซียได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ PB5/5 กับ PB6/9
ลักษณะทรงฉัตรเป็นทรงปิรามิด ใบสีเขียวอ่อน เป็นมัน เนื้อใบหยาบ น้ำยางสีเหลือง ลำต้นเจริญเติบโตปานกลางและในระหว่างกรีดมีการเจริญเติบโตดี เปลือกบาง เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ระยะปลูกระหว่างต้นน้อยกว่า 3 เมตร กรีดครึ่งลำตัน วันเว้นวัน
ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ค่อนข้างต้านทานต่อโรคเปลือกแห้ง และต้านทานต่อโรคใบจุดคอลเลทโททริกัมปานกลางต้านทานลมได้ดีตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางดี
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ลาดชัน มากกว่า 1 6 องศา ไม่เหมาะกับพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่หน้าดินตื้น
การกรีดเปิดลึกถึงเนื้อไม้ ทำให้เปลือกงอกใหม่เสียหายรุนแรงไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดออยเดียม และโรคราสีชมพู