ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ PR 261
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
ยางพาราพันธุ์ PR 261 เป็นพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ Tjir 1 กับ PR 107
ทรงพุ่มใหญ่ ลำต้นเจริญเติบโตปานกลางทั้งช่วงก่อนเปิดกรีด และระหว่างกรีด เปลือกหนาปานกลางเปลือกงอกใหม่หนากว่าเปลือกเดิม กรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน ระยะปลูกระหว่างต้นมากกว่า 3 เมตร มีต้นเปลือก แห้ง ปานกลาง
ผลผลิตเฉลี่ย 294 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดคอลเลทโททริกัม โรคราสีชมพูต้านทานลม และตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางได้ดี
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 สามารถปลูกได้ในพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่มีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับพื้นที่ลาดชันมากกว่า 1 6 องศา
การกรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้จะทำให้เปลือกงอกใหม่เสียหายปานกลางไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดออยเดียมโรคใบร่วงไฟทอบโทร่า และโรคเส้นใบดำ