ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอแก้ว
พันธุ์ โนนสูง 2
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2527
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปอแก้วโนนสูง 2 ได้จากลูกผสมระหว่างปอแก้วไทยพันธุ์ต้นเขียว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีลำต้นเขียวมีการเจริญเติบโตเร็วกับพันธุ์ต้นแดง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นแข็งแรงผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2516 ดำเนินการปลูกและคัดเลือกที่สถานีทดลองพืชไร่โนนสูงได้ 8 สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์ต้นเขียวและต้นเขียวใหญ่ เป็นพันธุ์ตรวจสอบ
ลำต้นสีเขียว มีขนปกคลุมปานกลาง ไม่มีหนาม เจริญเติบโตเร็ว ใบสีเขียว มี 5 แฉก ก้านใบสีเขียวไม่มีหนามดอกสีเหลืองนวลมีขนาดเล็กกว่าปอคิวบาออกดอกแรกต้นเดือนพฤศจิกายน เมล็ดสีน้ำตาลดำน้ำหนัก1,000 เมล็ดหนัก 21 กรัม เก็บเกี่ยวเพื่อเส้นใยอายุ 185-195 วัน ต้านทานโรคโคนเน่าปานกลาง และต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม
ผลผลิตเส้นใยเฉลี่ย 458 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานต้นเขียว เส้นใยสีขาว และเหนียว 26.2 กรัมต่อเท็กซ์ ให้เปอร์เซ็นต์เส้นใย 6.46 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 5.6-7.6 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคโคนเน่าน้อยกว่าพันธุ์มาตรฐานทั้งในสภาพไร่และสภาพทดลองในเรือนปลูก
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
อ่อนแอต่อเพลี้ยจักจั่น